Nitzavim – Vayeilech – A pre-Rosh Hashanah Haiku

Sharing is good